Πιστοποιήσεις

Η PAPER ROLL MON IKE έχει πιστοποιηθεί με:

Πιστοποιητικό ISO-14001

ISO 14001– Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας

FSC – Σύστημα Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης

ISO 9001 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Ευρωπαϊκός κανονισμός για την φαινόλη